Công văn 3864/TCHQ-TXNK ngày 11/06/2020

Xử lý thuế đối với mặt hàng giống cây trồng nhập khẩu

Tải về tại đây: