Công văn 3696/TCHQ-TXNK ngày 05/06/2020

Xin gia hạn thời gian nộp thuế của hàng hóa nhập khẩu

Tải về tại đây: