Công văn 3690/TCHQ-TXNK ngày 05/06/2020

Chính sách thuế giá trị gia tăng với máy, thiết bị nhập khẩu phục vụ sản xuất nông nghiệp

Tải về tại đây: