Công văn 3613/TCHQ-TXNK ngày 03/06/2020

Thu thuế nhập khẩu đối với nguyên phụ liệu nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu mang đi gia công lại

Tải về tại đây: