Công văn 3612/TCHQ-TXNK ngày 03/06/2020

Xem xét xử lý thuế quà tặng

Tải về tại đây: