Công văn 3584/TCHQ-GSQL ngày 03/06/2020

Nộp Quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ của Bộ Công Thương trong bộ hồ sơ hải quan

Tải về tại đây: