Công văn 3495/TCHQ-TXNK ngày 29/05/2020

Áp thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm chất saponin nhập khẩu

Tải về tại đây: