Công văn 3473/TCHQ-TXNK ngày 29/05/2020

Thuế suất thuế giá trị gia tăng của mặt hàng trang thiết bị y tế nhập khẩu

Tải về tại đây: