Công văn 3408/TCHQ-TXNK ngày 26/05/2020

Phân loại mặt hàng “Bộ thẻ đeo cổ bò dùng để định vị con bò - thẻ thông minh”

Tải về tại đây: