Công văn 3376/TCHQ-GSQL ngày 26/05/2020

Thủ tục, giám sát hải quan đối với hàng hóa quá cảnh thực hiện thay đổi phương thức vận chuyển

Tải về tại đây: