Công văn 3297/TCHQ-TXNK ngày 22/05/2020

Thuế giá trị gia tăng đối với trang thiết bị Y tế

Tải về tại đây: