Công văn 3296/TCHQ-TXNK ngày 22/05/2020

Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt

Tải về tại đây: