Công văn 3143/TCHQ-TXNK ngày 14/05/2020

Tạm nhập tái xuất máy móc, thiết bị phục vụ bảo trì, bảo dưỡng

Tải về tại đây: