Công văn 3014/TCHQ-TXNK ngày 11/05/2020

Miễn thuế vật tư chế tạo máy móc, thiết bị tạo tài sản cố định

Tải về tại đây: