Công văn 2007/TCHQ-TXNK ngày 27/03/2020

Áp dụng thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng đường

Tải về tại đây: