Thông tư 52/2020/TT-BTC ngày 10/06/2020

Hướng dẫn biện pháp thực hiện Thống kê nhà nước về hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu

Tải về tại đây: