Quyết định 814/QĐ-BTC ngày 03/06/2020

Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan do Bộ Tài chính quản lý

Tải về tại đây: