Nghị định 67/2020/NĐ-CP ngày 15/06/2020

Sửa đổi NĐ 68/2016/NĐ-CP quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm TTHQ, tập kết, kiểm tra, GSHQ

Tải về tại đây: