Công văn 3776/TCHQ-GSQL ngày 09/06/2020

Sử dụng mã số, mã vạch nước ngoài đối với hàng hóa xuất khẩu

Tải về tại đây: