Công văn 3150/TCHQ-TXNK ngày 15/05/2020

Xử lý thuế hàng hóa nhập sản xuất xuất khẩu thuê gia công ngoài

Tải về tại đây: