Công văn 3065/TCHQ-TXNK ngày 12/05/2020

Thực hiện Thông báo kết quả phân loại hàng hóa

Tải về tại đây: