Công văn 3018/TCHQ-TXNK ngày 11/05/2020

Xử lý thuế đối với hàng hóa thuê doanh nghiệp chế xuất gia công

Tải về tại đây: