Thông tư 09/2020/TT-BCT ngày 14/05/2020

Quy định lộ trình áp dụng cửa khẩu nhập khẩu, xuất khẩu đối với hàng hóa kinh doanh TNTX, kinh doanh chuyển khẩu, gửi kho ngoại quan

Tải về tại đây: