Thông tư 08/2020/TT-BCT ngày 08/04/2020

Quy định về Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại Việt Nam - Cuba

Tải về tại đây: