Thông tư 06/2020/TT-BNNPTNT ngày 24/04/2020

Sửa đổi Điều 2 Thông tư 10/2019/TT-BNNPTNT về Danh mục thuốc BVTV được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam

Tải về tại đây: