Thông tư 05/2020/TT-BCT ngày 16/03/2020

Sửa đổi TTLT 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT về việc quản lý XNK và TNTX các chất làm suy giảm tầng ô-dôn theo Nghị định thư Montreal

Tải về tại đây: