Quyết định 671/QĐ-BTC ngày 24/04/2020

Thủ tục hành chính mới, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của BTC

Tải về tại đây: