Quyết định 1304/QĐ-TCHQ ngày 29/04/2020

Phê duyệt Đề án thí điểm tham vấn một lần, sử dụng kết quả tham vấn nhiều lần

Tải về tại đây: