Công văn 915/TCQLTT-CNV ngày 05/05/2020

Tăng cường rà soát, kiểm tra việc nhập khẩu các dây chuyền, thiết bị cũ phục vụ sản xuất khẩu trang

Tải về tại đây: