Công văn 4764/BTC-VP ngày 20/04/2020

Thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin tiêu cực trong quản lý hải quan đối với xuất khẩu gạo

Tải về tại đây: