Công văn 3063/TCHQ-GSQL ngày 12/05/2020

Kiểm tra, xác nhận thông tin trên giấy phép do cơ quan thẩm quyền quản lý CITES cấp đối với hàng hóa là động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Tải về tại đây: