Công văn 2973/TCHQ-GSQL ngày 07/05/2020

Giám sát hải quan đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa, máy móc, thiết bị trong thời gian diễn ra bệnh dịch Covid-19

Tải về tại đây: