Công văn 2904/TCHQ-GSQL ngày 05/05/2020

Kê khai sai mã loại hình trên tờ khai xuất nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất

Tải về tại đây: