Công văn 2903/TCHQ-GSQL ngày 05/05/2020

Cập nhật tiêu chí “Mã DN” trên (V5) đối với trường hợp DN ủy thác được cấp giấy phép XNK ủy thác cho DN khác

Tải về tại đây: