Công văn 2848/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2020

Hướng dẫn thủ tục xuất khẩu khẩu trang y tế trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19

Tải về tại đây: