Công văn 2815/TCHQ-TXNK ngày 29/04/2020

Xử lý thuế nguyên phụ liệu sau hỏa hoạn

Tải về tại đây: