Công văn 2811/TCHQ-CNTT ngày 29/04/2020

Thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020

Tải về tại đây: