Công văn 2785/TCHQ-TXNK ngày 29/04/2020

Lựa chọn ngân hàng thương mại là đại lý hoàn thuế giá trị gia tăng

Tải về tại đây: