Công văn 2755/TCHQ-GSQL ngày 28/04/2020

Tạm xuất tái nhập hàng hóa của doanh nghiệp FDI

Tải về tại đây: