Công văn 2714/TCHQ-TXNK ngày 27/04/2020

Hướng dẫn áp mã HS đối với mặt hàng xuất khẩu là “Nhà lắp ghép bằng khung thép tiền chế”

Tải về tại đây: