Công văn 2712/TCHQ-GSQL ngày 27/04/2020

Kiểm tra, giám sát hàng hóa nhập khẩu chuyển cửa khẩu theo hình thức vận chuyển độc lập

Tải về tại đây: