Công văn 2683/BCT-XNK ngày 15/04/2020

Thực hiện hạn ngạch xuất khẩu gạo trong tháng 4 năm 2020

Tải về tại đây: