Công văn 2651/TCHQ-CNTT ngày 25/04/2020

Xử lý tờ khai xuất khẩu gạo đăng ký trong ngày 25/4/2020

Tải về tại đây: