Công văn 2650/TCHQ-GSQL ngày 24/04/2020

Xử lý lượng hạn ngạch xuất khẩu gạo được hồi lại của tháng 4/2020

Tải về tại đây: