Công văn 2638/TCHQ-GSQL ngày 24/04/2020

Đăng ký tờ khai xuất khẩu gạo

Tải về tại đây: