Công văn 2631/TCHQ-GSQL ngày 24/04/2020

Gia hạn nộp bổ sung C/O mẫu E do dịch covid 19

Tải về tại đây: