Công văn 2575/TCHQ-TXNK ngày 23/04/2020

Áp mã số hàng hóa, thuế giá trị gia tăng mặt hàng “Kim luồn tĩnh mạch an toàn” nhập khẩu

Tải về tại đây: