Công văn 2548/TCHQ-TXNK ngày 22/04/2020

Thông tin tờ khai xuất khẩu phục vụ công tác thanh khoản, hoàn thuế

Tải về tại đây: