Công văn 2429/TCHQ-GSQL ngày 17/04/2020

Hồ sơ xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng để phục vụ công tác kiểm tra sau thông quan

Tải về tại đây: