Công văn 2425/TCHQ-GSQL ngày 16/04/2020

Vướng mắc thời điểm nộp C/O

Tải về tại đây: